ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Κ.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E.», εφεξής «η AKS» σας ενημερώνει ότι προβαίνει σε επεξεργασία και τηρεί αρχείο προσωπικών  δεδομένων  και συγκεκριμένα δεδομένων  που αφορούν  καταναλώσεις  αγαθών ή/και υπηρεσιών, τρόπο/ μέσο  πληρωμής ( EC-cards, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες κ.α.) καθώς και δεδομένων εικόνας (κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στους κοινά προσβάσιμους χώρους του συνεδριακού κέντρου). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία  για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης των συνεδρίων /εκδηλώσεων, της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών, της διαχείρισης έκτακτων γεγονότων (δυνατότητα ενημέρωσης), της στατιστικής επεξεργασίας, τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών, της προστασίας προσώπων και αγαθών καθώς και για τους σκοπούς της  έρευνας ικανοποίησης πελατών κα της πραγματοποίησης  προωθητικών ενεργειών.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς και  για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Τα προσωπικά δεδομένα στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για συμμόρφωση προς έννομη υποχρέωση ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διατίθενται καθ’οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους  με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης προς έννομη υποχρέωση .

Σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ,  έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dataprotection@akshotels.com